Nebytové priestory

Spoločnosť TECHNOTUR s.r.o. má uzatvorenú zmluvu o nájme nebytových objektov s mestom Stará Turá, ktoré je ich vlastníkom. Priestory v týchto objektoch prenajíma formou zmlúv o podnájme s jednotlivými záujemcami, hlavne pre účely podnikateľských činností.

Štruktúra objektov:

Dom služieb - trojpodlažný objekt s nákladným výťahom, nachádzajúci sa na ul. SNP 260/41 v centre mesta, priestory sú vhodné pre služby, predajne, kancelárie.

Požiarna zbrojnica (bývalá)- trojpodlažný objekt bez výťahu, nachádzajúci sa na ul. Mýtna 554/18, pri vstupe do centra mesta. Pre podnájom sa využívajú priestory prízemia.

Súbor objektov (bývalých detských jaslí a materskej škôlky) - ul. Mýtna 558/10, bývalé DJ za ev. kostolom, ul. Jiráskova 168/16, bývalé detské jasle, ul. Gen. M. R. Štefánika 355/4, bývalé DJ, ul. Gen. M. R. Štefánika 354/2, bývalá MŠ. Všetky objekty sú prízemné vhodné pre účely umiestnenia malých firiem (kancelárie, sklady, predajne).

Poliklinika - štvorpodlažný objekt s osobným výťahom, nachádza sa na ul. Mýtna 146/5, Objekt je určený pre účely zdravotníckej starostlivosti. V podnájme sú praktickí lekári, odbrorní lekári, stomatológovia, rehabilitačné služby a laboratória.

V prípade záujmu o podnájom je potrebné uviesť objekt, priestor podnájmu, účel, termín uzatvorenia zmluvy o podnájme. K žiadosti treba priložiť: kópiu výpisu z OR, prípadne ŽL.

Žiadosť treba zaslať na adresu: TECHNOTUR s.r.o., ul. Gen. M. R. Štefánika 40/63A, 916 01 Stará Turá.

V prípade, že je na voľný nebytový priestor vyhlásené výberové konanie, treba poslať prihlásenie sa do výberového konania v zmysle textu vyhlásenia výberového konania. S prihláškou treba zaslať (predložiť) stručný podnikateľský zámer.

Výška nájomného sa stanovuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. TECHNOTUR s.r.o. má vlastný cenník podnájmov podľa jednotlivých objektov a to cena za m2 a rok bez energií.

Informácie o podnájme nebytových priestorov, k nákladom na energie a k ich platbám získate na telefónnom čísle

032/6576703 p. Anna Juríková

Príloha: Žiadosť o podnajom