Zatepľovanie

Zatepľovanie a rekonštrukcia domov

Dňa 02.02.2011 Ing. Hlina vykonal termovízne meranie bytového domu č. 165 na ul. Jiráskovej v Starej Turej s týmito výsledkami:

V obvodovom plášti objektu nie sú viditeľné tepelné mosty, t.j. miesta s väčšou priepustnosťou tepla. Práce boli prevedené bez viditeľných chýb. V meranom byte sa javia okenné konštruckie ako nedotesnené.

Dňa 02.02.2011 Ing. Hlina vykonal termovízne meranie bytového domu č. 252 na ul. Husitskej v Starej Turej s týmito výsledkami:

Obvodový plášť javí miesta prestupov tepla ako v spojoch panelov tak v miestach osadenia vykurovacích telies z interiéru. Vysoké teplotné rozdiely pri zameraní plášťa z exteriéru svedčia o nehomogénnosti plášťa už z výroby (aj za predpokladu rozdielnych teplôt v inetriéri). Navyše v objekte je časť nevymenených okenných a dverných otvorov. Ako obzvlášť nevyhovujúce sa javia stenové predely v miestach balkónov. Tepelnotechnické posúdenie výpočtom preukázalo, že proklamované vlastnosti materiálov obvodového a strešného plášťa nezabezpečujú splnenie požiadavky na tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla, čo naznačuje zameranie termokamerou, ktoré v kritických detailoch (rohy, kúty) dokonca zaznamenalo teploty v rizikovej oblasti tvorby plesní. Na studenom povrchu stien dochádza v mnohých prípadoch k poklesu povrchovej teploty, čím sa vytvárajú ideálne podmienky pre vznik a rast rôznych húb a plesní.

Termozameranie strešného plášťa preukazuje nehomogénne miesta (hniezda) so zvýšeným prestupom tepla, v interiéry bytového domu sú badateľné stopy zatečenia. Pri strešnom plášti dokonca výpočet naznačuje zvýšené množstvo skondezovanej vodnej pary.

Tepelnotechnickým posúdením (výpočet) bolo preukázané, že zateplením objektu (obvodový plášť, strešný plášť, strop nad prízemím) a 100 % vymenením otvorových prvkov ušetrí predokladných 45 % na nákladoch. Termozameranie objektu však naznačuje, že hodnoty (vlastnosti konštrukcií) vo výpočte sú vzhľadom na reálny stav objektu zidealizované a reálne objekt po navrhovaných úpravach ušetrí cez 50 % energie.

Primárnym efektom zateplenia objetku je tak výrazné zníženie spotreby tepla na vykurovanie. Zateplenie však okrem aspektu ekonomického súvisí s ďalšími hľadiskami: ekologickými, hygienickými aj estetickými.

Uplatňovanie zatepľovania je významným faktorom pri obnove existujúcich budov.

Termovízia -Jiráskova 165 pred zateplením: